Spotkanie opłatkowe

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło Przemyśl informuje,
że w dniu 31 stycznia 2020 roku w restauracji „U Jana” w Przemyślu odbyło się zebranie sprawozdawcze połączone ze spotkaniem opłatkowym członków Koła oraz zaproszonych gości.

Na początku Prezes Koła, kol. Domagalski Artur przywitał zaproszonych gości  w osobach:

·         Z-cę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Daniela Dryniaka

·         Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu, bryg. mgr inż. Bogusława Szczurko

·         V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie  – Andrzeja Rozpotyńskiego,

·         Kapelana przemyskich strażaków ks. prał. Mieczysława Rusina

Po przywitaniu zaproszonych gości oraz członków Koła chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę, m.in. kol. Jana Świecarza. Następnie Prezes Koła – kol. Domagalski Artur zaproponował dokonanie wyboru protokolanta oraz przewodniczącego zebrania. Poprzez głosowanie, Przewodniczącym Walnego Zebrania, na wniosek członków, został wybrany kol. Domagalski Artur. Przewodniczący Walnego zebrania zaproponował sposób głosowania i porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawiono sprawozdania za miniony okres. Sprawozdanie z działalności Koła
w 2019r. przedstawił Prezes Koła, sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Koła – kol. Józef Baran. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  przedstawił Przewodniczący Komisji – kol. Jerzy Solski, który zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres sprawozdawczy,
który to wniosek przyjęto jednogłośnie. Następnie poproszono o wystąpienia zaproszonych gości.

W swoim wystąpieniu Z-ca Podkarpackiego Komendata Wojewódzkiego PSP podziękował
za zaproszenie oraz w ciepłych słowach bardzo pozytywnie wyraził się o działalności naszego Koła, dziękując za tak potrzebną integrację środowiska pożarniczego, zarówno emerytów jak też strażaków będących w czynnej służbie, a następnie w imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
oraz własnym złożył  wszystkim zebranym życzenia noworoczne.

Komendant Miejski PSP w Przemyślu również podziękował za zaproszenie, oraz bardzo pozytywnie ocenił dotychczasową działalność Koła deklarując jednocześnie dalszą, daleko idącą chęć współpracy. Na koniec wystąpienia również złożył wszystkim zebranym życzenia.

Z kolei V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP przedstawił w kilku słowach propozycje tematów ZW ZEiRP RP do projektów uchwał na Zjazd Delegatów Związku, który planowany jest
w m-cu czerwcu 2020 r. Na koniec kol. Andrzej Rozpotyński, dziękując za zaproszenie, złożył w imieniu swoim jak i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego wszystkim zebranym życzenia noworoczne.

W drugiej części spotkania głos przekazano ks. prał. Mieczysławowi Rusinowi, który wygłosił „Słowo Boże”, odmówił modlitwę za zmarłego strażaka-emeryta, po którym wspólnie odśpiewano kolędę. Następnie, przy akompaniamencie kolęd odegranych przez kapelę podwórkową „Czy się wali, czy się pali” pod kierownictwem kol. Jerzego Dołhuna uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, podczas której wspominano czasy minionej służby oraz działalność Koła.

Opracowanie: Artur Domagalski

Zdjęcia: Zdzisław Wójcik

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622