Nabór w PSP

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej

(docelowo starszy ratownik – kierowca)

 

Liczba etatów / wymiar etatu 5/1
Stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej
Stanowisko docelowe starszy ratownik kierowca
System pełnienia służby zmianowy
Miejsce wykonywania pracy Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

pl. Św. Floriana 1  37-700 Przemyśl

 

Główne obowiązki na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

 1. kierowanie pojazdami i obsługa sprzętu oraz urządzeń specjalistycznych w zakresie kwalifikacji B, C, C+E,
 2. utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym, czystości i wykonywanie bieżących napraw i konserwacji,
 3. prowadzenie i rozliczanie kart drogowych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w czasie służby i poza nią,
 5. przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo – gaśniczych, w tym również w zakresie BHP, poddawanie się okresowym badaniom lekarskim,
 6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

 

Wymagania konieczne stawiane kandydatom

 

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełniać muszą, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.) następujące kryteria podstawowe:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 5. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
 6. legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia, tj. zdolnością fizyczną i psychiczną konieczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja w dalszym etapie naboru do służby – potwierdzona orzeczeniem Poradni Psychologicznej oraz orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • życiorys (pisany odręcznie),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kopię książeczki wojskowej w przypadku jej posiadania z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; – zał. Nr 1,
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; – zał. Nr 2,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; – zał. Nr 2,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, próbie wysokościowej oraz sprawdzianie z pływania wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do takich testów – zał. Nr 3,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru oraz o nie wnoszeniu roszczeń z tytułu ewentualnego wypadku podczas procesu rekrutacji – zał. Nr 4.

Uwaga:

 • Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 potwierdzają spełnianie koniecznych wymagań stawianych kandydatowi.
 • Wzory dokumentów wymienionych w punktach 7-11 dostępne są w Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu oraz do pobrania poniżej.
 • Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” — data, własnoręczny podpis.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu na dzienniku podawczym (w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:00) lub listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl – w terminie do dnia 16 maja 2017 r. włącznie (liczy się data wpływu do komendy).

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY”.

Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.


SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

1. wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs podstawowy 15 punktów
2. wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) 20 punktów
3. wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 20 punktów
4. wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa 25 punktów
5. wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa 30 punktów
6. wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP 10 punktów
7. wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP + RT 15 punktów
8. wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+KPP +RT+RW 20 punktów
9. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP 15 punktów
10. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.) 15 punktów
11. prawo jazdy kategorii C lub CE 10 punktów
12. prawo jazdy kategorii CE i DE 15 punktów
13. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku:

–   uprawnienia do obsługi i eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych samojezdnych (kat IP) wydane przez UDT- 3 pkt.

–   uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych ( kat II Ż) wydane przez UDT- 3 pkt.

–   uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie gazy sprężone     ( butle powietrzne) wydane przez UDT – 2 pkt.

–   aktualne uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1KV i mocy znamionowej  powyżej 20 KW urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – 2 pkt.

–   uprawnienia ratownika WOPR – 2 pkt.

–   uprawnienia do kierowania statkiem lub małą łodzią o napędzie mechanicznym na śródlądowych drogach wodnych ( patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej) – 3 pkt.

w sumie do 15 punktów

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT   – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Uwaga:

 • Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu z wyższą wartością punktową.
 • W przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w punkcie 6-8 oraz w punktach 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli suma jest większa niż 30,                       to przyjmuje się 30 punktów.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności wynosi 60 punktów.


ETAPY PRZEPROWADZANIA NABORU

Nabór do służby odbywać się będzie w czterech etapach. Pierwszy etap postępowania składa się z:

 • przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w punkcie WYMAGANE DOKUMENTY,
 • oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz określenia związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia i sumy zgromadzonych punktów.

Etap pierwszy kończy się oceną kandydata do służby i rozstrzygnięciem o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postępowania. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym. O dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu postępowania komisja kwalifikacyjna informuje kandydatów podając termin i miejsce przeprowadzania kolejnego etapu postępowania poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.przemysl.kmpsp.gov.pl i w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Pl. Św. Floriana 1 37-700 Przemyśl (tablica ogłoszeń na parterze budynku).

Przed rozpoczęciem pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

Drugi etap postępowania – ocena sprawności fizycznej kandydata do służby.

Kandydat do służby przystępuje do próby wydolnościowej i sprawnościowej po okazaniu oryginału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. (Załącznik Nr 3)

Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka („Harward step – up test” -wejście – zejście na stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn i 30 cm dla kobiet). Wykonanie próby:

 • badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
 • metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,
 • czas trwania pełnego ćwiczenia – 5 minut dla mężczyzn, 4 minuty dla kobiet.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu jednej minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej – przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych                                 i biodrowych, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) dostawia prawą stopę do stopy lewej na podłodze, przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi dwie sekundy. Po upływie 5 min kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje następujące czynności – bada częstość tętna począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do 1 minuta 30 sekund, następnie od 2 minut do 2 minut 30 sekund oraz od 4 minut do 4 minut 30 sekund (3 pomiary, każdy przez 30 sekund).

 

Wskaźnik sprawności – FI oblicza się wg następującego wzoru

             Czas pracy w sekundach x 100

FI = —————————————–

            2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Tabela ocen wydolnościowego wskaźnika zmodyfikowanej metody harwardzkiej

 

Wskaźnik wydolności Wynik -ocena TEST
50-55 słaby niezaliczony
5 6 – 6 4 dostateczny niezaliczony
65-79 przeciętny niezaliczony
80-89 DOBRY zaliczony
90 i powyżej bardzo dobry zaliczony

 

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu 20 s. nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywanego ćwiczenia. Badany, który nie zalicza próby nie jest dopuszczony do próby sprawnościowej. Dotyczy to także przypadku, gdy kandydat nie osiągnie oceny minimum „DOBRY”.

Próba sprawnościowa

1) próby dla mężczyzn:

 1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
 2. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
 3. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;

2) próby dla kobiet:

 1. bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund
 2. bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
 3. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

Test sprawności fizycznej obejmuje również próbę wysokościową oraz sprawdzian z pływania.

Próbę wysokościową uznaje się za zaliczoną jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 metrów dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Testy sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania wskazanych wyżej wyników.

Trzeci etap postępowania – rozmowa kwalifikacyjna z członkami  Komisji Kwalifikacyjnej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego  i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.

 • Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w punktach od 1 – 4 wynosi 12,5.
 • Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
 • Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów w powyżej ustalony sposób.

Pięciu kandydatów którzy uzyskają największą liczbę punktów podczas naboru zostaną skierowani na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku gdy komisja lekarska orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie skierowany zostanie kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.


HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROCESU NABORU:

Etap pierwszy:

 • do dnia 16 maja 2017 r. – składanie wymaganych dokumentów przez zainteresowanych,
 • 17 maja 2017 r. –  analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji osobowej,
 • do 18 maja 2017 r. do godz. 1300 – ogłoszenie wyników I etapu.

Etap drugi:

 • 22 maja 2017 r. od godz. 900 do 1100 – próba wydolnościowa,
 • 23 maja 2017 r. od godz. 900 –  test sprawności fizycznej (biegi + podciąganie na drążku),
 • 24 maja 2017 r. od godz. 800 – sprawdzian z pływania, od 1000 próba wysokościowa.

Etap trzeci:

 • 25 maja 2017r. od godz. 900 –  rozmowa kwalifikacyjna,
 • do dnia 26 maja 2017 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników końcowych postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy etapów podane w powyższym harmonogramie mogą ulec zmianie np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń. Każda zmiana terminu zostanie   podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz na  stronie   internetowej www.przemysl.kmpsp.gov.pl

 Uwaga:

Wyniki poszczególnych etapów oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu oraz na stronie internetowej www.przemysl.kmpsp.gov.pl

Informacja końcowa o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona jak wyżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu.

Dokumentacja złożona przez kandydatów nie zakwalifikowanych do służby będzie do odbioru   w siedzibie komendy, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a po tym terminie zostanie zniszczona.

ZAŁĄCZNIKI:

  Ogłoszenie o naborze – PDF

 Zał. nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – PDF
 Zał. nr 2 – Oświadczenie o niekaralności – PDF
 Zał. nr 3 – Zaświadczenie lekarskie – PDF
 Zał. nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru – PDF

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622