OSP Szkolenie podstawowe wrzesień 2019

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że organizuje szkolenie podstawowe ratowników OSP z powiatu przemyskiego.

Przedmiotowe szkolenie, jak w latach ubiegłych, realizowane będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Część teoretyczna szkolenia realizowana będzie metodą na odległość (e-learning), która zostanie zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 25.09.2019r. w. godz.16.00-:-17.30, w sali konferencyjnej tutejszej komendzie. Dopuszczeniem do egzaminu teoretycznego będzie wydruk raportu z platformy edukacyjnej oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika kursu.  Na dzień organizacyjny szkolenia wyznacza się 06.09.2019r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej KM PSP (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego). Czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie podstawowe proszę dostarczać osobiście lub przez uprawnione osoby do dnia 04.09.2019r. Przed rozpoczęciem szkolenia z części praktycznej przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu BHP w dniach od 20-22.09.2019r. (instruktaż wstępny oraz stanowiskowy), które zostanie zakończone również egzaminem. Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny kursu podstawowego oraz z zakresu BHP dopuszcza kursanta do (dalszej) części praktycznej kursu.

Część praktyczna szkolenia odbędzie się w dniach od 27.09-12.10.2019r. i zakończona zostanie egzaminem praktycznym w dniu 18.10.2019r. w godz. 15.00-:-18.00 w KM PSP  Przemyśl po wcześniejszym zaliczeniu testu wydolności organizmu  w komorze  dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Nisku w dniu  15.10.2019r.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń lub przesunięcia terminu realizacji szkolenia z przyczyn niezależnych. Natomiast w przypadku zgłoszeń powyżej 40 osób, w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy należący do OSP KSRG według ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu.

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670. Wszelkie informacje dot. szkolenia wg nowego programu tj. zasad z 2015 zostały umieszczone na stronie internetowej KM PSP w Przemyślu: www.przemysl.kmpsp.gov.pl  w zakładce OSP i tam będą umieszczane kolejne informacje w tym zakresie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622