Wręczenie promes w ramach zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

30 września b.r. w Sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu przemyskiego, podczas  którego dokonano wręczenia promes w ramach zadania publicznego pn.  „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W przekazaniu uczestniczyła Pani Minister Anna Schmidt-Rodziewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, st.bryg. Daniel Dryniak Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Bogusław Szczurko Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu oraz druh Witold Kazienko Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Promesy na realizację zadań statutowych otrzymało 56 jednostek OSP, w łącznej wysokości 280 tys. zł. Obecnie trwają prace nad rozdziałem dodatkowych środków w wysokości 25 tys. zł. niewykorzystanych w tzw. pierwszym rozdaniu. Zasilą one budżety Jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Opracowanie : bryg. Marek Ochenduszka, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia:  bryg. Marek Ochenduszka, KM PSP w Przemyślu

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622