Szkolenie podstawowe dla OSP 2017/1

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że organizuje szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z powiatu przemyskiego.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwych dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Część teoretyczna szkolenia realizowana będzie w formie e-learningu, która zostanie zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 15.02.2017 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej tut. komendy. Dopuszczeniem do egzaminu teoretycznego będzie wydruk raportu z platformy edukacyjnej (dostarczony przez kursanta) oraz ważny dokument tożsamości (ze zdjęciem).Przed rozpoczęciem szkolenia z części praktycznej zostanie przeprowadzone w dniach 10-12.02.2017 r. szkolenie z zakresu BHP (instruktaż wstępny oraz stanowiskowy), które również zostanie zakończone egzaminem.
Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny kursu podstawowego oraz z zakresu BHP dopuszcza kursanta do (dalszej) części praktycznej szkolenia. Część praktyczna szkolenia zakończona zostanie egzaminem (praktycznym) w dniu 10.03.2017 r., po uprzednim zaliczeniu testu wydolności organizmu w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku w dniu 05.03.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanego szkolenia (planu, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego) zostaną omówione podczas spotkania organizacyjnego z uczestnikami kursu w dniu 31.01.2017 r. o godz. 15.00.

Do dnia 31.01.2017 r. należy dostarczyć osobiście lub przez uprawnione osoby czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie podstawowe.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622