Szkolenie podstawowe dla OSP 2017/2

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że organizuje szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z powiatu przemyskiego.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwych dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Część teoretyczna szkolenia realizowana będzie w formie e-learningu (na odległość), która zostanie zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 15.03.2017 r. o godz. 16:00-17:30 w sali konferencyjnej tut. komendy. Dopuszczeniem do egzaminu teoretycznego będzie wydruk raportu z platformy edukacyjnej (dostarczony przez kursanta) oraz ważny dokument tożsamości (ze zdjęciem). Na dzień organizacyjny szkolenia wyznacza się 28.02.2017 roku o godz. 15.00, w sali konferencyjnej KM PSP (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego). Przed rozpoczęciem szkolenia z części praktycznej zostanie przeprowadzone w dniach 10-12.03.2017 r. szkolenie z zakresu BHP (instruktaż wstępny oraz stanowiskowy), które również zostanie zakończone egzaminem.
Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny kursu podstawowego oraz z zakresu BHP dopuszcza kursanta do (dalszej) części praktycznej szkolenia. Część praktyczna szkolenia zakończona zostanie egzaminem (praktycznym) w dniu 09.04.2017 r., po uprzednim zaliczeniu testu wydolności organizmu w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku w dniu 08.04.2017 r.

Jednocześnie organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. Natomiast w przypadku zgłoszeń powyżej 40 osób, w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy należący do OSP KSRG według ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu.

Do dnia 28.02.2017 r. należy dostarczyć osobiście lub przez uprawnione osoby czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie podstawowe. Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.

Sprawę szkoleń OSP prowadzi mł. bryg. Piotr Majka, tel. 16 6764660. Wszelkie informacje dot. szkolenia wg nowego programu tj. zasad z 2015 zostały umieszczone na stronie internetowej KM PSP w Przemyślu: www.przemysl.kmpsp.gov.pl w zakładce OSP i tam będą umieszczane kolejne informacje w tym zakresie

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622