Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP 2017

Komenda Miejska PSP w Przemyślu informuje, że organizuje w tutejszej KM szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z powiatu przemyskiego.

Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie  z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2015 roku.

Część teoretyczna szkolenia realizowana będzie metodą na odległość (e-learning), która zostanie zakończona egzaminem teoretycznym w dniu 31.10.2017 r. w godz. 16-:-17.30,  w sali konferencyjnej  tutejszej KM. Dopuszczeniem do egzaminu teoretycznego będzie wydruk raportu z platformy edukacyjnej oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika kursu.   Na dzień organizacyjny szkolenia wyznacza się 11.10.2017 roku o godz. 14.00, w sali konferencyjnej KM PSP (omówienie planu szkolenia, organizacji i zasad szkolenia, zasad przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego). Czytelnie wypełnioną kartę skierowania na szkolenie podstawowe proszę dostarczać osobiście lub przez uprawnione osoby do dnia 10.10.2017. Przed rozpoczęciem szkolenia z części praktycznej przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu BHP (instruktaż wstępny oraz stanowiskowy), w dniach od 20-;-22.10.2017 r., które zostanie zakończone również egzaminem.  Pozytywnie zdany egzamin teoretyczny kursu podstawowego oraz z zakresu BHP dopuszcza kursanta do (dalszej) części praktycznej kursu.

Część praktyczna szkolenia odbędzie się w dniach od 03.-18.11 i zakończona zostanie egzaminem praktycznym w dniu 21.11.2017r, w KM PSP Przemyśl po wcześniejszym zaliczeniu testu wydolności organizmu  w komorze  dymowej w WOSz. w Nisku w dniu  20.11.2017 r.

Jednocześnie organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania przedmiotowego szkolenia w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. Natomiast w przypadku zgłoszeń powyżej 40  osób, w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy należący  do OSP  KSRG według ustaleń podjętych na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu. 

Karta skierowania na przedmiotowe szkolenie została zamieszczona  na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl).

Sprawę szkoleń OSP prowadzi mł. bryg. Piotr Majka, tel. 16 6764660. Wszelkie informacje dot. szkolenia wg nowego programu tj. zasad z 2015 zostały umieszczone na stronie internetowej KM PSP w Przemyślu: www.przemysl.kmpsp.gov.pl 
w zakładce OSP i tam będą umieszczane kolejne informacje w tym zakresie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KM PSP w Przemyślu do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kmprzemysl@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166764622